Khoanh tiền thuế nợ: Điểm mới trong Luật Quản lý thuế số 38

Ngày 06/08/2019

Nhằm đáp ứng yêu cầu của cải cách hành chính, trong đó có cải cách thủ tục quản lý thuế theo hướng tới hoạt động quản lý thống nhất, công khai, minh bạch, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH19 vừa được Quốc hội thông qua đã tạo cơ sở pháp lý để nâng cao hiệu quả công tác quản lý thuế để phòng chống trốn thuế, thất thu và nợ đọng thuế được quy định thống nhất trong tất cả các khâu của quản lý thuế: từ khâu khai thuế, tính thuế, nộp thuế, hoàn thuế đến quản lý nợ thu, thanh tra, kiểm tra thuế... Một trong những điểm quan trọng là Luật đã bổ sung quy định về khoanh tiền thuế nợ. Đây là nội dung mới so với Luật hiện hành, quy định này sẽ khắc phục được bất cập phát sinh nợ ảo vì thực tế trước đây, tất cả các khoản nợ thuế đều phải tính tiền chậm nộp, dẫn đến nợ đọng lớn, không có khả năng thu hồi.

Ảnh: Nguồn Internet

Để việc khoanh nợ đúng đối tượng và đảm bảo sự công bằng và minh bạch trong công tác quản lý nợ thuế, Luật Quản lý thuế đã quy định có năm trường hợp được khoanh tiền thuế nợ, đó là:

Một là, Người nộp thuế (NNT) là người đã chết, người bị Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích hoặc mất năng lực hành vi dân sự.

Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày được cấp giấy chứng tử hoặc giấy báo tử hoặc các giấy tờ thay cho giấy báo tử theo quy định của pháp luật về hộ tịch hoặc quyết định của Tòa án tuyên bố là đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự.

Hai là, NNT có quyết định giải thể gửi cơ quan quản lý thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh để làm thủ tục giải thể, cơ quan đăng ký kinh doanh đã thông báo NNT đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh nhưng NNT chưa hoàn thành thủ tục giải thể.

Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh có thông báo về việc NNT đang làm thủ tục giải thể trên hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký kinh doanh.

Ba là, NNT đã nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc bị người có quyền, nghĩa vụ liên quan nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản theo quy định của pháp luật về phá sản.

Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày Tòa án có thẩm quyền thông báo thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản hoặc NNT đã gửi hồ sơ phá sản doanh nghiệp đến cơ quan quản lý thuế nhưng đang trong thời gian làm các thủ tục thanh toán, xử lý nợ theo quy định của Luật Phá sản.

Bốn là, NNT không còn hoạt động kinh doanh tại địa chỉ kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan quản lý thuế đã phối hợp với UBND cấp xã nơi NNT có trụ sở hoặc địa chỉ liên lạc để kiểm tra, xác minh thông tin NNT không hiện diện tại địa bàn và thông báo trên toàn quốc về việc NNT hoặc đại diện theo pháp luật của NNT không hiện diện tại địa chỉ nơi NNT có trụ sở, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.

Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản thông báo trên toàn quốc về việc NNT hoặc đại diện theo pháp luật của NNT không hiện diện tại địa chỉ kinh doanh, địa chỉ liên lạc đã đăng ký với cơ quan quản lý thuế.

Năm là, NNT đã bị cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc đã bị cơ quan có thẩm quyền thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề. Thời gian khoanh nợ được tính từ ngày cơ quan quản lý thuế có văn bản đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi hoặc từ ngày có hiệu lực của quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề.

Tất cả các khoản nợ thuộc đối tượng được khoanh nợ đều chưa bị tính tiền chậm nộp. Tuy nhiên, Cơ quan quản lý thuế phải tiếp tục theo dõi các khoản tiền thuế nợ được khoanh và phối hợp với các cơ quan có liên quan để thu hồi tiền thuế nợ khi người nộp thuế có khả năng nộp thuế hoặc thực hiện xóa nợ theo quy định.

Luật Quản lý thuế 2019 cũng quy định rõ về thẩm quyền khoanh tiền thuế nợ, theo đó, thủ trưởng cơ quan quản lý trực tiếp NNT quyết định việc khoanh nợ.

Quy định này có hiệu lực từ ngày 01/7/2020.

 

TCT

Phản hồi của bạn