HẠN CHÓT NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI 2018

Lệ Phí Môn Bài là tên gọi mới của Thuế Môn Bài và được thực hiện theo quy định tại Nghị định 139/2016/NĐ-CP - Được hướng dẫn thực hiện tại thông tư 302/2016/TT-BTC - Hướng dẫn về lệ phí môn bài

- Các doanh nghiệp đã và đang hoạt động trước năm 2018 thì không phải làm tờ khai thuế môn bài. Bao gồm cà trường hợp có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư. Tham khảo Công văn số 1279/TCT-CS ngày 04/4/2017 về Lệ phí môn bài.

- Hạn nộp lệ phí môn bài 2018 là ngày 30/01/2018.

1. Mức đóng lệ  phí môn bài đối với tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ

Mức đóng lệ phí môn bài đối với tổ chức căn cứ vào vốn điều lệ ghi trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

Nếu không có vốn điều lệ thì căn cứ vào vốn đầu tư ghi trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nếu tổ chức có thay đổi vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư của năm trước liền kề năm tính lệ phí môn bài.

STT

 Vốn điều lệ, Vốn đầu tư

Mức lệ phí môn bài/ năm

Mức lệ phí môn bài/ nửa năm

1

Doanh nghiệp, tổ chức

 

 

 

Trên 10 tỷ đồng

3.000.000đ

1.500.000đ

 

Dưới 10 tỷ đồng

2.000.000đ

1.000.000đ

2.

Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh…

1.000.000đ

   500.000dd

2. Mức đóng lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình

Mức đóng lệ phí môn bài đối với cá nhân, nhóm cá nhân và hộ gia đình được tính theo mức doanh thu của năm trước liền kề

STT

Doanh thu/ năm 

Mức lệ phí môn bài/ năm

Mức lệ phí môn bài/ nửa năm

1

Trên 500 triệu đ

 1.000.000đ

 500.000đ

2

Trên 300 triệu đ tới 500 triệu đ

500.000đ

250.000đ

3

Trên 100 triệu đ tới 300 triệu đ

300.000đ

 150.000đ

Phản hồi của bạn